PROJEKTY 2021

ZACZNIJMY WCZEŚNIE-kompleksowe wsparcie dzieci z autyzmem i ich rodzin.

Projekt ma na celu wczesną, wielospecjalistyczną, skoordynowaną, ciągłą i pod superwizją pomoc dziecku autystycznemu oraz jego rodzinie realizowaną w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 roku. To działania z zakresu integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także mające wymiar rehabilitacyjny i terapeutyczny. Projektem objęta została grupa 20 dzieci autystycznych oraz ich rodzice (20os) – wszyscy z terenu woj. Łódzkiego.

W ramach działań przewidzianych w projekcie realizowane są:

  • Wstępna diagnoza funkcjonalna dziecka wraz z Indywidualnym Planem Terapii
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju – zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu:
    • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
    • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
    • usprawniające i wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
  • Superwizja
  • Grupa wsparcia – warsztaty dla rodziców

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON i jest odpowiedzią na zgłaszane przez rodziców zapotrzebowanie na tego typu pomoc.