PROJEKTY 2020

ZACZNIJMY WCZEŚNIE-kompleksowe wsparcie dzieci z autyzmem i ich rodzin.

Projekt ma na celu wczesną, wielospecjalistyczną, skoordynowaną, ciągłą i pod superwizją pomoc dziecku autystycznemu oraz jego rodzinie realizowaną w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku. To działania z zakresu integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także mające wymiar rehabilitacyjny i terapeutyczny. Projektem objęta została grupa 20 dzieci autystycznych oraz ich rodzice (20os) – wszyscy z terenu woj. Łódzkiego.

W ramach działań przewidzianych w projekcie realizowane są:

 • Wstępna diagnoza funkcjonalna dziecka wraz z Indywidualnym Planem Terapii
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju – zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu:
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniające i wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 • Superwizja
 • Grupa wsparcia – warsztaty dla rodziców

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON i jest odpowiedzią na zgłaszane przez rodziców zapotrzebowanie na tego typu pomoc.

Pogotowie psychoterapeutyczne

Epidemia COVID-19 wymusiła zamknięcie lub ograniczenie działań placówek edukacyjnych w Polsce. Wraz z zamknięciem szkół i przedszkoli, ograniczono funkcjonowanie w przestrzeni publicznej dzieci i młodzieży, która z dnia na dzień została zamknięta w czterech ścianach swych domów. Szczególnie odczuwały to dzieci z ASD. Od tego czasu większość dzieci z ASD nie miała terapii, wsparcia psychologicznego czy specjalistycznego. O ile placówki edukacyjne prowadziły nauczanie zdalne bez przerwy, to działania terapeutyczne zostały w większości przypadków zawieszone na ten trudny czas. W wyniku epidemii zamknięte zostały przychodnie, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, a i prywatne usługi zostały ograniczone. Jednocześnie przedłużająca się sytuacja przebywania w czterech ścianach i izolowania od społeczeństwa skutkowała pogorszeniem się stanu funkcjonowania dzieci, szczególnie z ASD.

Fundacja z ASPI-racjami odpowiadając na potrzeby dzieci ze spectrum autyzmu oraz ich rodzin uruchomiła na okres od czerwca do października zdalne ‘Pogotowie psychoterapeutyczne”. W ramach działań realizowano konsultacje z rodzicami oraz dziećmi i młodzieżą ASD w wieku szkolnym z terenu miasta Łodzi. Stworzone zostały krótkie filmiki instruktażowe dla rodziców jak radzić sobie z potrzebami dziecka z ASD wynikającymi w szczególności z długotrwałej alienacji i zmian będących wynikiem COVID-19.

Projekt został sfinansowany ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

„KULTURA ŻYCIA” – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu

„Kultura życia” to 3-letni projekt dofinansowany ze środków budżetu Miasta Łodzi skierowany, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej, do ogółu dzieci i młodzieży z terenu miasta Łodzi. Projekt ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież z terenu miasta Łodzi w wieku szkolnym. W ramach projektu objęci wsparciem są również dzieci z zaburzeniami rozwoju – z Zespołem ASPERGERA. Co roku udział w projekcie może wziąć 50 osób.

Proponujemy młodzieży działania z wykorzystaniem nowych kierunków w kulturze, które pozwolą na rozbudzenie motywacji do zmiany postepowania, a także do odnalezienia pasji życiowych, drzemiących talentów, podejmowania działań w pełni akceptowanych społecznie. Proponujemy zadania, które odpowiadają na potrzeby młodzieży, są zgodne z nowymi trendami w kulturze. Zaplanowane wydarzenia, które staną się udziałem dzieci i młodzieży, są ciekawe, nowoczesne i modne.

Zajęcia warsztatowe realizowane są w IV modułach:

 1. KULTURA UMYSŁU
 2. KULTURA PŁCI
 3. KULTURA CIAŁA
 4. KULTURA DOSTĘPNA

Jeśli chcesz wziąć udział w ciekawych warsztatach napisz do nas – biuro@aspi-racjami.org.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szkolna Przestrzeń z ASPI-racjami

Szkolna przestrzeń z ASPI-racjami” to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu PROO5. Zakłada odnowienie zniszczonej przestrzeni świetlicowej w budynku przy ul. Obywatelskiej 57 w Łodzi, w której mieści się Szkoła Podstawowa z ASPI-racjami.

Dzięki wsparciu finansowemu chcemy stworzyć nową szkolną przestrzeń przyjazną dla uczniów z ASD. Remont Sali jest niezbędny, aby nasi uczniowie mogli w odpowiednich warunkach spędzać czas poza zajęciami lekcyjnymi. Chcemy stworzyć miejsce na miarę ich potrzeb.