PROJEKTY 2022

„Od wykluczenia do włączenia w społeczeństwo ”

Projekt ma na celu w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku umożliwienie 20 dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera i z Autyzmem z terenu woj. łódzkiego oraz ich rodzicom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

To działania, które mają umożliwić osobom z ASD zdobywanie kompetencji

niezbędnych do samodzielnego życia i samodzielności, a ich rodzicom/opiekunom dać podstawy do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać sami. Projekt ponadto kładzie nacisk na wzmocnienie opiekunów osób zależnych do życia i aktywizacji społecznej.

Dzięki innowacyjnemu podejściu do zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia damy nadzieję i szansę na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie dziecka niepełnosprawnego.

W ramach projektu realizowane są:

 • Trening Umiejętności Funkcjonalnych
 • Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych
 • Warsztaty rozwijające zainteresowania
 • CYKL warsztatów Terapeutycznych
 • POGOTOWIE rodzicielskie

Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, konkurs „Od zależności ku samodzielności” – EDYCJA 2022 i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z Umową Nr DPS-IV/8/OZKS/2022 z dnia 20.05.2022r

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 81.152.00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA: 101.720.00 zł

„POMÓŻ MI BYĆ!-wzmacnianie pozytywnych zachowań funkcjonalnych i społecznych wśród osób z ASD”

Projekt ma na celu w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku umożliwienie 20 dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera i z Autyzmem z terenu woj. łódzkiego
oraz ich rodzicom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

To działania, które mają umożliwić osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia i samodzielności, a ich rodzicom/opiekunom dać podstawy do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać poprzez wsparcie psychologiczne i SAMOPOC. Projekt realizowany będzie w siedzibie fundacji ASPI przy ul. Obywatelskiej 57 w Łodzi.

Projekt wspiera aktywne formy integracji społecznej, włączając przedstawicieli grup wykluczonych w życie społeczne i obywatelskie, a wszystko to na rzecz dobra wspólnego. Efektem projektu będzie zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z problemami natury psychicznej, tworzenie więzi społecznych, budowanie zaufania społecznego. 

W ramach projektu realizowane są:

 • Trening Umiejętności Funkcjonalnych
 • Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych
 • Warsztaty rozwijające zainteresowania
 • CYKL warsztatów Terapeutycznych dla rodziców i opiekunów
 • POGOTOWIE rodzicielskie

Projekt pn. „POMÓŻ MI BYĆ!-wzmacnianie pozytywnych zachowań funkcjonalnych i społecznych wśród osób z ASD” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności –Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego zgodnie z Umową Nr 148/I/2022 z dnia 01/06/2022r. 

Realizowany w ramach Rządowego Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2021-2030, NOWEFIO – EDYCJA 2022

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 149.680.00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA: 149.680.00 zł

„ZACZNIJMY WCZEŚNIE-kompleksowe wsparcie dzieci z autyzmem i ich rodzin”

Projekt ma na celu wczesną, wielospecjalistyczną, skoordynowaną, ciągłą i pod superwizją pomoc dziecku autystycznemu oraz jego rodzinie realizowaną w okresie od 1 stycznia 2021  do marca 2023 roku. To działania z zakresu integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także mające wymiar rehabilitacyjny i terapeutyczny. Projektem objęta została grupa 20 dzieci autystycznych oraz ich rodzice (20os) – wszyscy z terenu woj. Łódzkiego.

W ramach działań przewidzianych w projekcie realizowane są:

 • Wstępna diagnoza funkcjonalna dziecka wraz z Indywidualnym Planem Terapii
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju – zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu:
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniające i wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 • Superwizja
 • Grupa wsparcia – warsztaty dla rodziców

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach realizacji zadań publicznych art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09-10-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 616.760 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA: 735,490.00 zł

„POMOC ŚWIĄTECZNA”

Święta z ASPI” to projekt z zakresu pomocy społecznej, skierowany głównie do osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk o trudnej sytuacji życiowej
i materialnej – podopiecznych Fundacji z ASPI-racjami.

Fundacja od wielu lat organizuje pomoc świąteczną, w tym w formie paczek świątecznych, które trafiają do potrzebujących dzieci.

W roku 2022 zakładamy przekazanie paczek żywnościowych 300 osobom.

Projekt jest współfinansowany z dotacji Wojewody Łódzkiego

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 11.580.00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA: 15.000.00 zł