PROJEKTY 2024

„Rozwój z ASPI-racjami”

Organizacje społeczne działają po to, żeby wpływać na rzeczywistość, zmieniać świat na lepsze. Działania Fundacji od początku istnienia miały i mają na celu
pomoc w funkcjonowaniu i życiu osobom wykluczonym społecznie-z ASD, wymagających wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego, a co za tym idzie przyczyniać się do tworzenia lepszego jutra.
Jako organizacja borykamy się z problemami, które utrudniają nam realizację działalności programowej i ograniczają rozwój instytucjonalny. Poszukując
barier rozwoju Fundacji przeprowadziliśmy analizę strategiczną na podstawie, której opracowaliśmy 3 letni plan działań „Rozwoju z ASPI-racjami”

W ramach filarów wyznaczono 5 długofalowych kierunków rozwoju Fundacji, tj:

 1. Zbudowanie stabilnego zespołu i jego rozwój;
 2. Zbudowanie stabilności finansowej;
 3. Zwiększenie rozpoznawalności marki
 4. Zbudowanie strategicznego Partnerstwa.
 5. Rozwój działań programowych, misyjnych;

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 352.000,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA : 352.000,00 zł

„POMÓŻ MI BYĆ! – kompleksowe wsparcie dzieci ze spectrum autyzmu”

Projekt ma na celu wczesną, wielospecjalistyczną, skoordynowaną, ciągłą i pod superwizją pomoc dziecku autystycznemu oraz jego rodzinie realizowaną w okresie od 1 kwietnia 2023  do 31 marca 2025 roku. To działania z zakresu integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także mające wymiar rehabilitacyjny i terapeutyczny. Projektem objęta została grupa 20 dzieci autystycznych oraz ich rodzice (20os) – wszyscy z terenu woj. Łódzkiego.

W ramach działań przewidzianych w projekcie realizowane są:

 • Wstępna diagnoza funkcjonalna dziecka wraz z Indywidualnym Planem Terapii
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju – zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu:
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniające i wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 • Superwizja
 • Grupa wsparcia – warsztaty dla rodziców

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach realizacji zadań publicznych art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31-10-2022

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 682.850,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA : 818.750,00 zł