PROJEKTY 2021

ZACZNIJMY WCZEŚNIE-kompleksowe wsparcie dzieci z autyzmem i ich rodzin.

Projekt ma na celu wczesną, wielospecjalistyczną, skoordynowaną, ciągłą i pod superwizją pomoc dziecku autystycznemu oraz jego rodzinie realizowaną w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 roku. To działania z zakresu integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także mające wymiar rehabilitacyjny i terapeutyczny. Projektem objęta została grupa 20 dzieci autystycznych oraz ich rodzice (20os) – wszyscy z terenu woj. Łódzkiego.

W ramach działań przewidzianych w projekcie realizowane są:

 • Wstępna diagnoza funkcjonalna dziecka wraz z Indywidualnym Planem Terapii
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju – zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu:
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniające i wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 • Superwizja
 • Grupa wsparcia – warsztaty dla rodziców

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON i jest odpowiedzią na zgłaszane przez rodziców zapotrzebowanie na tego typu pomoc.

„KULTURA ŻYCIA” – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu

„Kultura życia” to 3-letni projekt dofinansowany ze środków budżetu Miasta Łodzi skierowany, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej, do ogółu dzieci i młodzieży z terenu miasta Łodzi. Projekt ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież z terenu miasta Łodzi w wieku szkolnym. W ramach projektu objęci wsparciem są również dzieci z zaburzeniami rozwoju – z Zespołem ASPERGERA. Co roku udział w projekcie może wziąć 50 osób.

Proponujemy młodzieży działania z wykorzystaniem nowych kierunków w kulturze, które pozwolą na rozbudzenie motywacji do zmiany postepowania, a także do odnalezienia pasji życiowych, drzemiących talentów, podejmowania działań w pełni akceptowanych społecznie. Proponujemy zadania, które odpowiadają na potrzeby młodzieży, są zgodne z nowymi trendami w kulturze. Zaplanowane wydarzenia, które staną się udziałem dzieci i młodzieży, są ciekawe, nowoczesne i modne.

Zajęcia warsztatowe realizowane są w IV modułach:

 1. KULTURA UMYSŁU
 2. KULTURA PŁCI
 3. KULTURA CIAŁA
 4. KULTURA DOSTĘPNA

Jeśli chcesz wziąć udział w ciekawych warsztatach napisz do nas – biuro@aspi-racjami.org.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

„Nasza Ekologiczna Pracownia”

Szkoła Podstawowa z ASPI-racjami  otrzymała ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na utworzenie pracowni w ramach konkursu
„Nasza Ekologiczna Pracownia”

Nazwa zadania: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej z ASPI-racjami”
Koszt całkowity zadania:  – 53.801,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 46.301,00 zł

Zadanie „Nasza Ekologiczna Pracownia” obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Do pracowni w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW  zakupione zostały  m.in:
1. Sprzęt audiowizualny ( tablica interaktywna) z laptopem;
2. Nowoczesne  pomoce dydaktyczne (mikroskopy, modele narządów, plansze, mikroskopy, lornetki, kompasy,  mapy, gry dydaktyczne, zestawy doświadczalne, okazy skał, stacja pogody, rośliny doniczkowe  i wiele innych).
3.  Meble do pracowni
4. Fototapeta o tematyce przyrodniczej

Pracownia ekologiczna i jej zasoby edukacyjne mają przede wszystkim wspierać  przekazywanie treści teoretycznych  doświadczeniem charakterystycznym dla przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i geograficznych. Zapewni to wysokie standardy nauczania i atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni jest możliwa realizacja takich celów jak:

 • pogłębianie wiedzy ekologicznej i uświadamianie dzieciom i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
 • określenie reguł, których przestrzeganie zapewni przyrodzie niezmieniony stan a człowiekowi umożliwi korzystanie z jej zasobów,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i dociekliwości poznawczej poprzez przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji (także w terenie),
 • umożliwienie poznawania przyrody dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych,

Realizacja zadania  w nowoczesnej pracowni pozwoli na znaczący wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów. Zaangażowanie uczniów, podopiecznych fundacji, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego w aktywną ochronę przyrody i środowiska przyczyni się do poprawy jakości i stylu życia. Pozwoli docenić bogactwo i walory przyrodnicze okolic, a także uzmysłowi konieczność dbania o środowisko, w którym żyjemy.