PROJEKTY 2021

„Nasza Ekologiczna Pracownia”

Szkoła Podstawowa z ASPI-racjami  otrzymała ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na utworzenie pracowni w ramach konkursu
„Nasza Ekologiczna Pracownia”

Nazwa zadania: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej z ASPI-racjami”
Koszt całkowity zadania:  – 53.801,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 46.301,00 zł

Zadanie „Nasza Ekologiczna Pracownia” obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Do pracowni w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW  zakupione zostały  m.in:
1. Sprzęt audiowizualny ( tablica interaktywna) z laptopem;
2. Nowoczesne  pomoce dydaktyczne (mikroskopy, modele narządów, plansze, mikroskopy, lornetki, kompasy,  mapy, gry dydaktyczne, zestawy doświadczalne, okazy skał, stacja pogody, rośliny doniczkowe  i wiele innych).
3.  Meble do pracowni
4. Fototapeta o tematyce przyrodniczej

Pracownia ekologiczna i jej zasoby edukacyjne mają przede wszystkim wspierać  przekazywanie treści teoretycznych  doświadczeniem charakterystycznym dla przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i geograficznych. Zapewni to wysokie standardy nauczania i atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy. 

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni jest możliwa realizacja takich celów jak:

  • pogłębianie wiedzy ekologicznej i uświadamianie dzieciom i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
  • określenie reguł, których przestrzeganie zapewni przyrodzie niezmieniony stan a człowiekowi umożliwi korzystanie z jej zasobów,
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i dociekliwości poznawczej poprzez przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji (także w terenie), 
  • umożliwienie poznawania przyrody dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 

Realizacja zadania  w nowoczesnej pracowni pozwoli na znaczący wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów. Zaangażowanie uczniów, podopiecznych fundacji, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego w aktywną ochronę przyrody i środowiska przyczyni się do poprawy jakości i stylu życia. Pozwoli docenić bogactwo i walory przyrodnicze okolic, a także uzmysłowi konieczność dbania o środowisko, w którym żyjemy.