PROJEKTY 2021

„Ogród doświadczeń dla dzieci z autyzmem ”

Wiadomo już, że przebywanie w pobudzającym zmysły ogrodzie sensorycznym odstresowuje i pomaga dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym, pomaga osobom z ruchowymi czy intelektualnymi kłopotami. To chyba jedna z najmilszych terapii jakie można sobie wyobrazić. Ogród sensoryczny może również leczyć.

W sensorycznym ogrodzie przez cały sezon można podziwiać kolory kwiatów, roślinne bryły w rozmaitych odcieniach zieleni, złota czy purpury. Taki ogród chcemy stworzyć dla podopiecznych fundacji ASPI. Nazwaliśmy go „ogrodem doświadczeń„, bo będzie miejscem wielozmysłowego poznawania świata. Osoby z autyzmem potrzebują dopływu bodźców w sposób usystematyzowany, gdyż mają problemy z ich odbiorem i przetwarzaniem.

Taki właśnie mały ogród powstanie w ramach projektu dofinansowanego
z MINIGRANTÓW NOWEFIO 2021 dla województwa łódzkiego na realizację Projektu Lokalnego

Głównym celem projektu jest stworzenie przy Fundacji ASPI przestrzeni o dużej wartości poznawczej, pozwalającej na prowadzenie terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Jest to element uzupełniający do pozostałych form terapeutycznych, które w formie innowacyjnej, zabawowej przy wykorzystaniu natury
mogą pomóc w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem.

Ogród doświadczeń będzie miejscem wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami.

„POMOC ŚWIĄTECZNA”

Święta z ASPI” to projekt z zakresu pomocy społecznej, skierowany głównie do osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk o trudnej sytuacji życiowej i materialnej – podopiecznych Fundacji z ASPI-racjami.

Fundacja od wielu lat organizuje pomoc świąteczną, w tym w formie paczek świątecznych, które trafiają do potrzebujących dzieci. 
W roku 2021 zakładamy przekazanie paczek żywnościowych 250 osobom.

Projekt jest współfinansowany z dotacji Wojewody Łódzkiego

„Od zależności ku samodzielności dzieci z ASD oraz ich rodzin”

Projekt ma na celu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku umożliwienie 20 dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera i z Autyzmem z terenu woj. łódzkiego oraz ich rodzicom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

To działania, które mają umożliwić osobom z ASD zdobywanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia i samodzielności, a ich rodzicom/opiekunom dać podstawy do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać sami. Projekt ponadto kładzie nacisk na wzmocnienie opiekunów osób zależnych do życia i aktywizacji społecznej.

Dzięki innowacyjnemu podejściu do zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia damy nadzieję i szansę na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie dziecka niepełnosprawnego.

W ramach projektu realizowane są:

  • Trening Umiejętności Funkcjonalnych
  • Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych
  • Warsztaty rozwijające zainteresowania
  • CYKL warsztatów Terapeutycznych
  • POGOTOWIE rodzicielskie

„Nasza Ekologiczna Pracownia”

Szkoła Podstawowa z ASPI-racjami otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na utworzenie pracowni w ramach konkursu
„Nasza Ekologiczna Pracownia”

Nazwa zadania: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej z ASPI-racjami”
Koszt całkowity zadania: – 53.801,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 46.301,00 zł

Zadanie „Nasza Ekologiczna Pracownia” obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Do pracowni w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW  zakupione zostały  m.in:
1. Sprzęt audiowizualny ( tablica interaktywna) z laptopem;
2. Nowoczesne  pomoce dydaktyczne (mikroskopy, modele narządów, plansze, mikroskopy, lornetki, kompasy,  mapy, gry dydaktyczne, zestawy doświadczalne, okazy skał, stacja pogody, rośliny doniczkowe  i wiele innych).
3.  Meble do pracowni
4. Fototapeta o tematyce przyrodniczej

Pracownia ekologiczna i jej zasoby edukacyjne mają przede wszystkim wspierać  przekazywanie treści teoretycznych  doświadczeniem charakterystycznym dla przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i geograficznych. Zapewni to wysokie standardy nauczania i atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni jest możliwa realizacja takich celów jak:

  • pogłębianie wiedzy ekologicznej i uświadamianie dzieciom i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
  • określenie reguł, których przestrzeganie zapewni przyrodzie niezmieniony stan a człowiekowi umożliwi korzystanie z jej zasobów,
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i dociekliwości poznawczej poprzez przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji (także w terenie),
  • umożliwienie poznawania przyrody dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych,

Realizacja zadania  w nowoczesnej pracowni pozwoli na znaczący wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów. Zaangażowanie uczniów, podopiecznych fundacji, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego w aktywną ochronę przyrody i środowiska przyczyni się do poprawy jakości i stylu życia. Pozwoli docenić bogactwo i walory przyrodnicze okolic, a także uzmysłowi konieczność dbania o środowisko, w którym żyjemy.