PROJEKTY 2023

„Rozwój z ASPI-racjami”

Organizacje społeczne działają po to, żeby wpływać na rzeczywistość, zmieniać świat na lepsze. Działania Fundacji od początku istnienia miały i mają na celu
pomoc w funkcjonowaniu i życiu osobom wykluczonym społecznie-z ASD, wymagających wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego, a co za tym idzie przyczyniać się do tworzenia lepszego jutra.
Jako organizacja borykamy się z problemami, które utrudniają nam realizację działalności programowej i ograniczają rozwój instytucjonalny. Poszukując
barier rozwoju Fundacji przeprowadziliśmy analizę strategiczną na podstawie, której opracowaliśmy 3 letni plan działań „Rozwoju z ASPI-racjami”

W ramach filarów wyznaczono 5 długofalowych kierunków rozwoju Fundacji, tj:

 1. Zbudowanie stabilnego zespołu i jego rozwój;
 2. Zbudowanie stabilności finansowej;
 3. Zwiększenie rozpoznawalności marki
 4. Zbudowanie strategicznego Partnerstwa.
 5. Rozwój działań programowych, misyjnych;

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 352.000,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA : 352.000,00 zł

„INNOWACJE technologiczne w edukacji dzieci ze spectrum autyzmu”

Głównym celem projektu jest stworzenie i wykorzystanie w procesie edukacyjnym interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym,  innowacyjnych co do formy, co wpłynie na rozwijanie umiejętności SPOŁECZNYCH i KOMUNIKACYJNYCH 50 dzieci z zaburzeniami rozwoju w szczególności ze spectrum z terenu woj. łódzkiego. Będzie to element uzupełniający do pozostałych form terapeutyczno-edukacyjnych, które w formie innowacyjnej, zabawowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii mogą pomóc w funkcjonowaniu dzieci z ASD i zaburzeniami rozwoju w społeczeństwie w przyszłości.

W ramach działań przewidzianych w projekcie realizowane są:

 • Zajęcia pozalekcyjne w formie Warsztatów Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych przy wykorzystaniu ROBOTYKI, PROGRAMOWANIA I
  NOWYCH TECHNOLOGII. Są to zajęcia grupowe realizowane w siedzibie fundacji w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 57.
  Zajęcia prowadzone są autorskim programem, w formie zabawowej, a wykorzystywane metody pracy mają w sposób najbardziej skuteczny, efektywny, choć łagodny, przyczynić się do rozwoju  uczestników projektu w sferach komunikacyjnych. Zajęcia mają rozwijać nowe zainteresowania lub rozszerzać wcześniej zdobyte.
 • Zajęcia w przestrzeni publicznej w formie wycieczki do EC1 w Łodzi czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • Świat widziany oczami osób z ASD – Konkurs oraz wystawa prac.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach realizacji zadań publicznych art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31-10-2022

Projekt jest współfinansowany ze środków MEiN w ramach Programu Wsparcia Edukacji

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 90.000,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA : 98.000,00 zł

„POMÓŻ MI BYĆ! – kompleksowe wsparcie dzieci ze spectrum autyzmu”

Projekt ma na celu wczesną, wielospecjalistyczną, skoordynowaną, ciągłą i pod superwizją pomoc dziecku autystycznemu oraz jego rodzinie realizowaną w okresie od 1 kwietnia 2023  do 31 marca 2025 roku. To działania z zakresu integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także mające wymiar rehabilitacyjny i terapeutyczny. Projektem objęta została grupa 20 dzieci autystycznych oraz ich rodzice (20os) – wszyscy z terenu woj. Łódzkiego.

W ramach działań przewidzianych w projekcie realizowane są:

 • Wstępna diagnoza funkcjonalna dziecka wraz z Indywidualnym Planem Terapii
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju – zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu:
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniające i wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 • Superwizja
 • Grupa wsparcia – warsztaty dla rodziców

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach realizacji zadań publicznych art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31-10-2022

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 682.850,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA : 818.750,00 zł

„Piknik z ASPI-racjami”

Piknik z ASPI-racjami ze względu na swój integracyjny wymiar zgodny jest z założeniami integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Skierowany jest głównie do dzieci niepełnosprawnych, dzieci z autyzmem i spectrum – podopiecznych Fundacji z ASPI-racjami i zaprzyjaźnionych z fundacją dzieci z terenu woj. łódzkiego. Przewidujemy, że w przedsięwzięciu udział weźmie 100 os. w tym 70 dzieci niepełnosprawnych i 30 zdrowych rówieśników, a także ich rodziny. W organizację pikniku włączymy rodziny i opiekunów uczestników, tak aby integracja była całościowa i efektywna.

W ramach projektu dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w ciekawych formach spędzenia czasu wolnego. W ramach projektu proponujemy zajęcia w szczególności pobudzające artystycznie i twórczo, a także poznawczo.Treści programowe pikniku zostały ujęte w czterech płaszczyznach działalności, które
wzajemnie się przeplatają i uzupełniają:

 • terapia przez sztukę,
 • aktywność twórcza,
 • integracja z rówieśnikami /wspólne gry i zabawy, udział w konkursach/
 • wspólne biesiadowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 3.500,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA : 4.500,00 zł

„ZACZNIJMY WCZEŚNIE-kompleksowe wsparcie dzieci z autyzmem i ich rodzin”

Projekt ma na celu wczesną, wielospecjalistyczną, skoordynowaną, ciągłą i pod superwizją pomoc dziecku autystycznemu oraz jego rodzinie realizowaną w okresie od 1 stycznia 2021  do marca 2023 roku. To działania z zakresu integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także mające wymiar rehabilitacyjny i terapeutyczny. Projektem objęta została grupa 20 dzieci autystycznych oraz ich rodzice (20os) – wszyscy z terenu woj. Łódzkiego.

W ramach działań przewidzianych w projekcie realizowane są:

 • Wstępna diagnoza funkcjonalna dziecka wraz z Indywidualnym Planem Terapii
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju – zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu:
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniające i wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 • Superwizja
 • Grupa wsparcia – warsztaty dla rodziców

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach realizacji zadań publicznych art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09-10-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 616.760 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA: 735,490.00 zł