Już jest️ ‼️
 
Nasza Ekologiczna Pracownia, w której uczniowie z ASPI-racjami zdobywać będą wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych i geograficznych. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni jest możliwa realizacja takich celów jak:
 
➡️ pogłębianie wiedzy ekologicznej i uświadamianie dzieciom i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
➡️ określenie reguł, których przestrzeganie zapewni przyrodzie niezmieniony stan a człowiekowi umożliwi korzystanie z jej zasobów,
➡️ rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i dociekliwości poznawczej poprzez przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji (także w terenie),
➡️ umożliwienie poznawania przyrody dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów         przyrodniczych i geograficznych.
 
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który współfinansował utworzenie punktu dydaktycznego w Fundacji z ASPI-racjami.
 
Z całego ❤ dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych.️