Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, które mają poprawiać sprawność dzieci z różnymi deficytami. To zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i medyczne, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego.

Fundacja z ASPI-racjami w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON Oddział Łódzki od stycznia 2020r. objęła wsparciem terapeutycznym 20 dzieci w wieku przedszkolnym. Działania projektowe, a w ramach nich Wczesne Wspomaganie Rozwoju oraz Trening Umiejętności Funkcjonalnych i Społecznych, zawierają również superwizję oraz pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem.